Home » Art » Portretten

Froukje: MDF: 50 x 23 cm.

Jantien: Papier: 17 x 12 cm.

Jessica: Papier: 17 x 12 cm.

Alie: MDF: 30 x 45 cm.

Maaike: papier: 17 x 12 cm.

Hester: MDF: 50 x 23 cm.

Caonsonboard: 32 x 15cm.

Cansonboard: 32 x 22 cm.

Jitse: MDF.

Karel: papier: 27,5 x 36 cm.

MDF: 50 x 35 cm.

MDF: 50 x 35 cm.

MDF: 50 x 35 cm.